Lt Ru En

DUOMENŲ APSAUGA

  

   Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija "Palangos gintaras" (toliau – Palangos gintaras) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.

   Palangos gintaro Asmens duomenų apsaugos taisyklės nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims.

  Palangos gintaro privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą įstaigos internetiniame puslapyje wwww.palangosgintaras.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

  Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja Palangos gintaro patalpose ir teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą, pasitelkiant stebėjimo kameras, kurių įrašai automatiniu būdu talpinami ir saugojami serverio talpykloje.

    Išsamiau skaitykite:

 

   Jei turite klausimų, problemų, susijusių su  asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną Mindaugą Slavinską  tel. 8 630 17959 darbo dienomis 9:00-12:00, 13:00-16:00 val.

 

Atnaujinta 2018-11-05