(8 460) 40102 (9:00-12:00, 12:30-15:00 d.d.)

DUOMENŲ APSAUGA

Pradžia » Administracinė informacija » Duomenų apsauga
asmens_duomenu_apsauga

Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija “Palangos gintaras” (toliau – Palangos gintaras) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.

Palangos gintaro Asmens duomenų apsaugos taisyklės nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymą ir reagavimą į šiuos pažeidimus, duomenų apsaugos pareigūno  funkcijas, poveikio asmens duomenų apsaugai vertinimą, duomenų teikimą trečiosioms šalims.

Palangos gintaro privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą įstaigos internetiniame puslapyje www.palangosgintaras.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo
nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja Palangos gintaro patalpose ir teritorijoje vykdomą vaizdo stebėjimą, pasitelkiant stebėjimo kameras, kurių įrašai automatiniu būdu talpinami ir saugojami serverio talpykloje.

Daugiau skaitykite:

Jei turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu, prašome kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną Mindaugą Slavinską telelfonu 8 630 17959 darbo dienomis 9:00-12:00, 13:00-16:00 val.

Atnaujinta 2019-03-13

Šrifto dydis
Fonas