(8 460) 40102, 40103, 41236 (I-V 8:00-12:00, 12:30-16:30)

SIŪLOME DARBĄ

Pradžia » Informacija » Karjera
Siūlome darbą
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJUI / GYDYTOJAI

Darbo pobūdis:
• Darbas su vaikais;
• Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 123:2004 “Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” bei Lietuvos medicinos normą MN 66:1999 “Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams.
• Įvertina paciento siuntimo duomenis, surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą.
• Sudaro paciento reabilitacijos planą, reabilitacijos komandą, skiria reabilitacijos procedūras bei specialistų konsultacijas.
• Stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose.
• Pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką.
• Pablogėjus paciento sveikatai, savo kompetencijos ribose, skiria gydymą bei stebi paciento būklę.
• Esant reikalui, užtikrina paciento siuntimą konsultacijoms ar gydymui į kitą gydymo įstaigą.
• Dalyvauja konsiliumuose, gydytojų konsultacinėse komisijose.
• Kontroliuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, vertina jų duomenis.
• Skiria gydymą ir reabilitacines procedūras, keičiantis situacijai, jį papildo ir koreguoja.
• Sprendžia pacientų slaugos bei slaugančiųjų nedarbingumo klausimus.
• Registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus.
• Išrašant pacientą iš sanatorijos rašo epikrizę ir rekomenduoja tolesnį gydymą bei stebėjimą.
• Teikia informaciją pacientui (nuo 16 iki 18 metų) ir jo atstovams apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, reabilitacijos planą, taikomas reabilitacijos procedūras, gydymo eigą, gydymo metodus, galimus alternatyvius gydymo metodus, komplikacijas bei gydymo prognozę, pagal Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką.
• Gydant pacientus vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį.
• savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas.
• Vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą ir pagal kompetenciją rekomenduoja jiems profilaktikos priemones.

Reikalavimai:
• Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• FMR gydytojas turi turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities medicinos krypties reabilitacijos išsilavinimą, arbą jam prilygintą išsilavinimą.

• Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• Galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
• Turėti FMR gydytojo spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 1700 €/mėn. neatskaičius mokesčių.
• Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Darbuotojas reikalingas skubiai.

LOGOTERAPEUTUI / LOGOTERAPEUTEI

Darbo pobūdis:
• darbas su vaikais;
• vaikų konsultavimas, turinčius kalbos, komunikacijos, raidos sutrikimus;
• diagnozavimas vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikimas logopedinės pagalbos;
• ligonio logopedinio tyrimo lapo pildymas, sudarant individualų korekcijos planą bei parinkimas konkrečios, aprobuotos metodikos logopedinei pagalbai.

Reikalavimai:
• diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos studijų programa;
• pažymėjimas apie išklausytą ne trumpesnį kaip 1 mėn. logoterapijos specializacijos kursą „Kalbos korekcijos pagrindai“. Neturint pažymėjimo yra galimybė siųsti į mokymus;
• spaudo numeris privalumas;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
• darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

• nuo 1155 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

KINEZITERAPEUTUI / KINEZITERAPEUTEI

Darbo pobūdis:

• vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 124:2016 “Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams;
• surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą, nustato kineziterapinę diagnozę;
• pagal nustatytą kineziterapinę diagnozę, sudaro kineziterapijos planą ir programą;
• kokybiškai atlieka individualias ar grupines kineziterapijos procedūras;
• stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose;
• pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką;
• išrašant pacientą iš sanatorijos įvertina kineziterapinę būklę, medicininiuose dokumentuose surašo išvada, rekomendacijas;
• teikiant paslaugas pacientams, vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį;
• konsultuoja kitų medicinos sričių specialistus kineziterapijos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir vadovauja kineziterapeuto padėjėjams;
• Savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas.
• Registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes, nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

• būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
• turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos srities reabilitacijos krypties kineziterapijos studijų krypties išsilavinimą;
• turėti kineziterapeuto spaudo numerį ir licenciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020-12-04 Nr. V-2824 įsakymu „Dėl asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

• kineziterapeutas turi žinoti, išmanyti ir mokėti:
• Lietuvos medicinos normą MN 124:2016 „Kineziterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;
• Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančius įstatymus, vidaus dokumentų (darbo organizavimo tvarkų, gydymo procedūrų ir kt.) ir kitų teisės aktų , liečiančių pacientų gydymą bei medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą, nuostatas;
• sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 1155 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJUI / SLAUGYTOJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui. Imtinai nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio.

Darbo pobūdis:

 • laikosi darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, darbo instrukcijų , metodikų, aprašytų kokybės vadybos sistemoje ir jas tobulina keičiantis teisių aktams;
 • užtikrina pacientams saugų ir kokybišką procedūrų atlikimą;
 • kontroliuoja, kad pacientai laiku atliktų paskirtas procedūras ir kaip jas toleruoja;
 • laiku pastebi neatitiktis, informuoja administraciją, dėl netinkamai atliekamo kolegų darbo, aktyviai teikia pasiūlymus darbo kokybei gerinti;
 • apgyvendina atvykusius pacientus, užpildo ligos istoriją, surašo reikalingus duomenis, informuoja kokiuose kabinetuose atliekamos jiems skirtos procedūros;
 • supažindina pacientą ir jį lydintį asmenį su sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėmis, pacientų pareigomis ir teisėmis;
 • užtikrina, kad konsultacijoms paskirti pacientai ir jų ligos istorijos laiku/ reikalui esant patektų pas specialistus;
 • kontroliuoja, kad pacientai laiku suvartotų gydytojų paskirtus medikamentus;
 • esant paciento sveikatos sutrikimui, informuoja gydantį gydytoją, suteikia reikiamą slaugą;
 • pagal slaugytojo kompetenciją teikia skubią medicinos pagalbą, tinkamai reaguoja į gyvybei pavojingas organizmo būkles;
 • kontroliuoja, kad pacientai laiku atliktų jiems skirtas procedūras. Atsisakius lankyti procedūras, informuoja gydantį gydytoją ir procedūrų kabinetą.
 • atlieka pacientų, sergančių ūmiomis virusinėmis kvėpavimo takų ligomis izoliavimo tvarką, slaugą;
 • vakare laiku atlieka gydytojo paskirtas procedūras, apie jų atlikimą atžymi formoje Nr.003- 4/2. Panaudotas medicinines priemones dezinfekuoja pagal nuorodas dezinfekcijos planuose.

Reikalavimai:

 • bendrosios praktikos slaugytojo pareigoms priimamas asmuo turintis ne žemesnį kaip aukštasis ar jam prilygstantis medicininis išsimokslinimas.
 • slaugos praktikos licencija.
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • darbą Palangoje prie jūros.

 

Atlyginimas:

 • nuo 990 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.
SLAUGYTOJOS PADĖJĖJUI / PADĖJĖJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui. Imtinai nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio.

Darbo pobūdis: 

• palydi pacientą į kambarį, supažindina su gyvenamąją aplinka, supažindina su kambaryje esančiu inventoriumi, jo technikiniu stoviu ir įformina parašu;
• išvykstant pacientui, esant reikalui padeda pacientui susidėti asmeninius daiktus, patikrina, kad liktų tvarkingas kambario inventorius;
• informuoja slaugytoją dėl pacientų vidaus tvarkos taisyklų pažeidimo, sugadinto inventoriaus;
• lydi pacientus konsultacijai į kitas gydymo įstaigas, užtikrina jų saugumą ir pagalbą;
• kontroliuoja pacientų procedūrų, mokyklos lankymą;
• padeda pacientams pasirinkti aprangą pagal lauko oro temperatūrą, metų laiko periodą;
• surenka ir gabena medicinines atliekas į sanatorijos medicininių atliekų laikymo saugyklą;
• lydi/veža pacientą į procedūras, padeda pasiruošti ir gelbsti atliekant procedūras;
• stebi pacientą pagal slaugos specialisto nurodymus;
• vertina paciento individualius poreikius, ir padeda jam;
• moko pacientą asmens higienos, padeda pasikloti lovą. Esant reikalui keičia patalynę, skalbia paciento drabužius;
• padeda judėti, keisti padėtį stovint, sėdint ar gulint;
• padeda atsistoti/ atsisėsti į vežimėlį/ kėdę, padeda pacientui naudotis judėjimo;
• vykdo kurjerio funkciją.

Reikalavimai: 

• Slaugytojo padėjėjo pareigoms priimamas asmuo turintis pabaigtą slaugytojo padėjėjo profesinę kvalifikaciją ir turinti tai įrodančius dokumentus;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas.
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • darbą Palangoje prie jūros.

 

Atlyginimas:

 • nuo 765 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.
MASAŽUOTOJUI / MASAŽUOTOJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • įvertina asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę;
 • sudaro masažo veiksmų planą, atsižvelgiant į paciento amžiaus ypatumus;
 • savarankiškai atlieka masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą, lokalizaciją.

Reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;
 • profesinio mokymo diplomas ar dokumentas apie tai, kad suteikta masažuotojo kvalifikacija arba kad asmens išsimokslinimas ir kvalifikacijos lygis atitinka masažuotojo profesijai keliamus kvalifikacinius reikalavimus;
 • turėti masažuotojo spaudo numerį.

Masažuotojas turi žinoti ir mokėti:

• vaikų amžiaus bendrosios anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus;
• įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę;
• sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į asmens (paciento) amžiaus ypatumus;
• savarankiškai atlikti masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą, lokalizaciją;
• atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti;
• asmens ir aplinkos priežiūros higienos reikalavimus;
• pagrindinius Respublikos sveikatos priežiūrą reglamentuojančius dokumentus;
• vaikų reabilitacijos ir sveikatą grąžinamojo gydymo ypatumus;
• dažniausiai pasitaikančių ligų priežastis, simptomus, jų plitimo būdus ,galimas komplikacijas ir kaip jų išvengti;
• sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 1070 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.
VAIKŲ LAISVALAIKIO UŽIMTUMO ORGANIZATORIUI / ORGANIZATOREI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimas;
 • renginių organizavimas;
 • pasivaikščiojimai su vaikais gamtoje;
 • bendradarbiavimas su kitais įstaigos specialistais, padedant lengviau ir greičiau įveikti adaptacinio periodo sunkumus, atvykusiems pacientams ir/ar sprendžiant kitas iškilusias problemas jų darbo metu.
 • racionaliai, greitai ir efektyviai spręsti iškilusias problemas, susijusias su vaikų tarpusavio santykiais, elgesiu ir pan.
 • dokumentacijos, susijusios su vaikų laisvalaikio užimtumo programa, pildymas;
 • alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos vykdymas.

Reikalavimai:

 • būtinas vidurinis išsilavinimas ir darbo patirtis dirbant su paauglių grupėmis;
 • pageidautinas ne žemesnis kaip aukštasis ne universitetinis ar jam prilygintas pedagogikos, socialinio darbo ar slaugos srities išsilavinimas;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 815 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.
PADAVĖJUI / PADAVĖJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui. Imtinai nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio.

Darbo pobūdis:
• Padavėjos dirba komandoje su kitais maisto tarnybos darbuotojais.
• Valo stalus, kėdes.
• Parenka staltieses ir servetėles, lanksto servetėles.
• Išblizgina stalo įrankius ir išvalo maisto vežimėlius.
• Paruošia maitinimui stalo indus, įrankius stalo indus.
• Serviruoja stalus, laikosi indų ir stalo įrankių išdėstymo vietos bei tvarkos.
• Teikia pacientams išsamią ir teisingą informaciją apie patiekalus ar kitą informaciją susijusią su maitinimo procesu.
• Žino tikslų valgančiųjų pacientų skaičių prie savo stalų.
• Kultūringai ir sąžiningai aptarnauja pacientus.
• Aptarnauja pacientus eiliškumo tvarka.
• Sergantiems pacientams maistą pristato į korpusus.
• Aptarnauja komercinius klientus ir konferencijų dalyvius.
• Vengia konfliktų su pacientais.
• Nepatiki savo pareigų kitam asmeniui.
• Neaptarnauja pašalinių ar už maistą nesusimokėjusių asmenų.
• Susumuoja užsakomuosius patiekalus ir pateikia valgyklos administratorei.

Reikalavimai:
• privalumas būti atestuota pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
• darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:
• nuo 790 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

VALYTOJUI / VALYTOJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui. Imtinai nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio.

Darbo pobūdis:
• Darbus atlieka pagal aprašytą higienos priežiūros grupės darbą:
• valo ir dezinfekuoja patalpas, įrenginius, inventorių pagal sanatorijoje patvirtintą dezinfekcijos ir valymo planą;.
• naudoja tik planuose nurodytas chemines medžiagas, nemaišo jų tarpusavyje;
• darbui paruoštus tirpalus, laiko sandariuose induose, aiškiai pažymėtais užrašais ;
• darbui naudoja asmenines, apsaugines darbui skirtas priemones, kurios nurodytos kiekvienos, cheminės medžiagos, saugos duomenų lape;.
• darbui skirtą inventorių naudoja pagal paskirtį
• vykdo darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos reikalavimus;.
• Saugiai naudojasi elektriniais patalpų valymo prietaisais ir paaukštinimo priemonėmis;
• keičia pacientų lovų skalbinius ;
• savo darbo laiku, priima iš išvykstančių pacientų esamą kambario inventorių ;
• surenka šiukšles ir jas šalina pagal rūšiavimo taisykles;
• informuoja ūkio reikalų tvarkytoją apie kambariuose esančius gedimus;
• pildo valymo darbų žurnalą;

Reikalavimai:
• Privalumas – būti atestuota pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą.
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
• darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:
• nuo 705 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Siunčiant gyvenimo aprašymą nurodykite į kurias pareigas pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gyvenimo aprašymų laukiame el. adresu: personalas@palangosgintaras.lt

Telefonas pasiteiravimui 8 460 41247 (9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 val. darbo dienomis)

Atnaujinta 2021-06-01

Šrifto dydis
Fonas