SIŪLOME DARBĄ

Pradžia » Informacija » Karjera
Siūlome darbą
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJUI

Darbo pobūdis:

 • darbas su vaikais;
 • vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 123:2004 “Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” bei Lietuvos medicinos norma MN 66:1999 “Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” savo kompetencijos  ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams;
 • įvertina paciento siuntimo duomenis, surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą;
 • sudaro paciento reabilitacijos planą, reabilitacijos komandą, skiria reabilitacijos procedūras bei specialistų konsultacijas;
 • stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose;
 • pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką;
 • pablogėjus paciento sveikatai, savo kompetencijos ribose, skiria gydymą bei stebi paciento būklę;
 • esant reikalui, užtikrina paciento siuntimą konsultacijoms ar gydymui į kitą gydymo įstaigą;
 • dalyvauja konsiliumuose, gydytojų konsultacinėse komisijose;
 • kontroliuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, vertina jų duomenis;
 • skiria gydymą ir reabilitacines procedūras, keičiantis situacijai, jį papildo ir koreguoja;
 • sprendžia pacientų slaugos bei slaugančiųjų nedarbingumo klausimus;
 • registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus;
 • išrašant pacientą iš sanatorijos rašo epikrizę ir rekomenduoja tolesnį gydymą bei stebėjimą;
 • teikia informaciją pacientui (nuo 16 iki 18 metų) ir jo atstovams apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, reabilitacijos planą, taikomas reabilitacijos procedūras, gydymo eigą, gydymo metodus, galimus alternatyvius gydymo metodus, komplikacijas bei gydymo prognozę, pagal Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką.
 • gydant pacientus vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį;
 • savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas;
 • vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą ir pagal kompetenciją rekomenduoja jiems profilaktikos priemones;

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • FMR gydytojas turi turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities medicinos krypties reabilitacijos išsilavinimą, arbą jam prilygintą išsilavinimą;

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
 • turėti FMR gydytojo spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:

 • nuo 1110 eurų iki 2720 eurų.
MEDICINOS PSICHOLOGUI

Darbo pobūdis:

 • darbas su vaikais;
 •  pacientų konsultavimas, kuriuos jam konsultacijoms nukreipia gydantysis gydytojas;
 • priklausomai nuo psichologinės konsultacijos tikslo ir priežasties pasirinkti psichologinio ištyrimo metodikas;
 • ištirti paciento psichologinio išsivystymo lygį, gerai susipažinti ir žinoti paciento charakterio savybes ir valdyti asmenybės emocijas;
 • atlikti ligonių psichologinę reabilitaciją, pravesti individualius arba grupinius psichologinės korekcijos užsiėmimus;
 • įvairiose situacijose siekti artimo kontakto su ligoniu, bendradarbiauti su tėvais, įvertinant vaiko sugebėjimus ir užtikrinant darbo tęstinumą ir perimamumą;
 • kartu su socialiniu darbuotoju nagrinėti socialinės krypties problemas, numatyti jų sprendimo būdus, šalinti šias problemas sukeliančias priemones;
 • savalaikiai ir kokybiškai pildyti medicininę dokumentaciją, darbo apskaitos žurnalus;
  teikti ligoniams bei juos lydintiems asmenims profesionalią psichologinę pagalbą, rekomendacijas, patarimus ir paaiškinimus;
 • pildyti medicininius dokumentus;

Reikalavimai:

 • Medicinos psichologas turi būti sugebantis savarankiškai dirbti asmuo;
 • turintis psichologijos kvalifikaciją (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, aukštesnįjį išsilavinimą ir licenciją, suteikiančią teisę dirbti šį darbą;
 • Medicinos psichologo spaudo numerį;
 • Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:

 • nuo 888 eurų iki 2553 eurų.
LOGOTERAPEUTUI

Darbo pobūdis:

 • darbas su vaikais;
 • vaikų konsultavimas, turinčius kalbos, komunikacijos, raidos sutrikimus;
 • diagnozavimas vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikimas logopedinės pagalbos;
 • ligonio logopedinio tyrimo lapo pildymas, sudarant individualų korekcijos planą bei parinkimas konkrečios, aprobuotos metodikos logopedinei pagalbai.

Reikalavimai:

 • diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos studijų programa;
 • pažymėjimas apie išklausytą ne trumpesnį kaip 1 mėn. logoterapijos specializacijos kursą „Kalbos korekcijos pagrindai“. Neturint pažymėjimo yra galimybė siųsti į mokymus;
 • spaudo numeris privalumas;
 • Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 827 eurų iki 2377 eurų.
ERGOTERAPEUTUI

Darbo pobūdis:

 • vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams;
 • surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą, nustato ergoterapijos poreikį ir mąstą bei sudaro ergoterapijos planą ir programą;
 • kokybiškai atlieka individualias ar grupines ergoterapijos procedūras;
 • stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose;
 • pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką;
 • išrašant pacientą iš sanatorijos įvertina ergoterapinę būklę, medicininiuose dokumentuose surašo išvada, rekomendacijas;
 • teikiant paslaugas pacientams vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį;
 • konsultuoja kitų medicinos sričių specialistus ergoterapijos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir vadovauja savo padėjėjams;
 • savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas;
 • registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes, nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus;
 • pagal kompetenciją vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą;
 • sistemingai tobulina savo kvalifikaciją:
  • vyksta į tobulinimo kursus,
  • dalyvauja konferencijose, seminaruose, mokslinių draugijų posėdžiuose.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Ergoterapeutas turi būti sugebantis savarankiškai dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip biomedicinos srities reabilitacijos krypties ergoterapijos studijų išsilavinimą.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Ergoterapeutas turi žinoti, išmanyti ir mokėti:
  • Lietuvos medicinos normą MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančius įstatymus, vidaus dokumentų (darbo organizavimo tvarkų, gydymo procedūrų ir kt.) ir kitų teisės aktų, liečiančių pacientų gydymą bei medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą, nuostatas;
  • dirbti kompiuteriu;
  • turėti ergoterapeuto spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
  • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
  • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 722 eurų iki 2553 eurų.

Siunčiant gyvenimo aprašymą nurodykite į kurias pareigas pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gyvenimo aprašymų laukiame el. adresu: personalas@palangosgintaras.lt

Telefonas pasiteiravimui 8 460 41247

Atnaujinta 2020-01-14

Šrifto dydis
Fonas