(8 460) 40102, 40103, 41236 (I-V 8:00-12:00, 12:30-16:30)

SIŪLOME DARBĄ

Pradžia » Informacija » Karjera
Siūlome darbą
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJUI / GYDYTOJAI

Darbo pobūdis:
• Darbas su vaikais;
• Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 123:2004 “Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” bei Lietuvos medicinos normą MN 66:1999 “Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams.
• Įvertina paciento siuntimo duomenis, surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą.
• Sudaro paciento reabilitacijos planą, reabilitacijos komandą, skiria reabilitacijos procedūras bei specialistų konsultacijas.
• Stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose.
• Pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką.
• Pablogėjus paciento sveikatai, savo kompetencijos ribose, skiria gydymą bei stebi paciento būklę.
• Esant reikalui, užtikrina paciento siuntimą konsultacijoms ar gydymui į kitą gydymo įstaigą.
• Dalyvauja konsiliumuose, gydytojų konsultacinėse komisijose.
• Kontroliuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, vertina jų duomenis.
• Skiria gydymą ir reabilitacines procedūras, keičiantis situacijai, jį papildo ir koreguoja.
• Sprendžia pacientų slaugos bei slaugančiųjų nedarbingumo klausimus.
• Registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus.
• Išrašant pacientą iš sanatorijos rašo epikrizę ir rekomenduoja tolesnį gydymą bei stebėjimą.
• Teikia informaciją pacientui (nuo 16 iki 18 metų) ir jo atstovams apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, reabilitacijos planą, taikomas reabilitacijos procedūras, gydymo eigą, gydymo metodus, galimus alternatyvius gydymo metodus, komplikacijas bei gydymo prognozę, pagal Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką.
• Gydant pacientus vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį.
• savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas.
• Vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą ir pagal kompetenciją rekomenduoja jiems profilaktikos priemones.

Reikalavimai:
• Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• FMR gydytojas turi turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities medicinos krypties reabilitacijos išsilavinimą, arbą jam prilygintą išsilavinimą.

• Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• Galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
• Turėti FMR gydytojo spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 1700 €/mėn. neatskaičius mokesčių.
• Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Darbuotojas reikalingas skubiai.

MEDICINOS PSICHOLOGUI / PSICHOLOGEI

Darbo pobūdis:
• darbas su vaikais;
• pacientų konsultavimas, kuriuos jam konsultacijoms nukreipia gydantysis gydytojas;
• priklausomai nuo psichologinės konsultacijos tikslo ir priežasties pasirinkti psichologinio ištyrimo metodikas;
• ištirti paciento psichologinio išsivystymo lygį, gerai susipažinti ir žinoti paciento charakterio savybes ir valdyti asmenybės emocijas;
• atlikti ligonių psichologinę reabilitaciją, pravesti individualius arba grupinius psichologinės korekcijos užsiėmimus;
• įvairiose situacijose siekti artimo kontakto su ligoniu, bendradarbiauti su tėvais, įvertinant vaiko sugebėjimus ir užtikrinant darbo tęstinumą ir perimamumą;
• kartu su socialiniu darbuotoju nagrinėti socialinės krypties problemas, numatyti jų sprendimo būdus, šalinti šias problemas sukeliančias priemones;
• savalaikiai ir kokybiškai pildyti medicininę dokumentaciją, darbo apskaitos žurnalus;
• teikti ligoniams bei juos lydintiems asmenims profesionalią psichologinę pagalbą, rekomendacijas, patarimus ir paaiškinimus;
• pildyti medicininius dokumentus;

Reikalavimai:
• medicinos psichologas turi būti sugebantis savarankiškai dirbti asmuo;
• turintis psichologijos kvalifikaciją (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, aukštesnįjį išsilavinimą ir licenciją, suteikiančią teisę dirbti šį darbą.
• medicinos psichologo spaudo numerį.
• sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 1155 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

LOGOTERAPEUTUI / LOGOTERAPEUTEI

Darbo pobūdis:
• darbas su vaikais;
• vaikų konsultavimas, turinčius kalbos, komunikacijos, raidos sutrikimus;
• diagnozavimas vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikimas logopedinės pagalbos;
• ligonio logopedinio tyrimo lapo pildymas, sudarant individualų korekcijos planą bei parinkimas konkrečios, aprobuotos metodikos logopedinei pagalbai.

Reikalavimai:
• diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos studijų programa;
• pažymėjimas apie išklausytą ne trumpesnį kaip 1 mėn. logoterapijos specializacijos kursą „Kalbos korekcijos pagrindai“. Neturint pažymėjimo yra galimybė siųsti į mokymus;
• spaudo numeris privalumas;
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
• darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

• nuo 1155 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

ERGOTERAPEUTUI / ERGOTERAPEUTEI

Darbo pobūdis:
• Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams.
• Surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą, nustato ergoterapijos poreikį ir mąstą bei sudaro ergoterapijos planą ir programą.
• Kokybiškai atlieka individualias ar grupines ergoterapijos procedūras.
• Stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose.
• Pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką.
• Išrašant pacientą iš sanatorijos įvertina ergoterapinę būklę, medicininiuose dokumentuose surašo išvada, rekomendacijas.
• Teikiant paslaugas pacientams vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį.
• Konsultuoja kitų medicinos sričių specialistus ergoterapijos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir vadovauja savo padėjėjams;
• Savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas.
• Registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes, nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus.
• Pagal kompetenciją vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą.
• Sistemingai tobulina savo kvalifikaciją.
• vyksta į tobulinimo kursus, dalyvauja konferencijose, seminaruose, mokslinių draugijų posėdžiuose.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• Ergoterapeutas turi būti sugebantis savarankiškai dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip biomedicinos srities reabilitacijos krypties ergoterapijos studijų išsilavinimą.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
• Ergoterapeutas turi žinoti, išmanyti ir mokėti:
• Lietuvos medicinos normą MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;
• Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančius įstatymus, vidaus dokumentų (darbo organizavimo tvarkų, gydymo procedūrų ir kt.) ir kitų teisės aktų, liečiančių pacientų gydymą bei medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą, nuostatas;
• dirbti kompiuteriu;
• turėti ergoterapeuto spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka.
• sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:
• nuo 1155 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

PADAVĖJUI / PADAVĖJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui. Imtinai nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio.

Darbo pobūdis:
• Padavėjos dirba komandoje su kitais maisto tarnybos darbuotojais.
• Valo stalus, kėdes.
• Parenka staltieses ir servetėles, lanksto servetėles.
• Išblizgina stalo įrankius ir išvalo maisto vežimėlius.
• Paruošia maitinimui stalo indus, įrankius stalo indus.
• Serviruoja stalus, laikosi indų ir stalo įrankių išdėstymo vietos bei tvarkos.
• Teikia pacientams išsamią ir teisingą informaciją apie patiekalus ar kitą informaciją susijusią su maitinimo procesu.
• Žino tikslų valgančiųjų pacientų skaičių prie savo stalų.
• Kultūringai ir sąžiningai aptarnauja pacientus.
• Aptarnauja pacientus eiliškumo tvarka.
• Sergantiems pacientams maistą pristato į korpusus.
• Aptarnauja komercinius klientus ir konferencijų dalyvius.
• Vengia konfliktų su pacientais.
• Nepatiki savo pareigų kitam asmeniui.
• Neaptarnauja pašalinių ar už maistą nesusimokėjusių asmenų.
• Susumuoja užsakomuosius patiekalus ir pateikia valgyklos administratorei.

Reikalavimai:
• privalumas būti atestuota pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
• darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:
• nuo 790 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

VALYTOJUI / VALYTOJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui. Imtinai nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio.

Darbo pobūdis:
• Darbus atlieka pagal aprašytą higienos priežiūros grupės darbą:
• valo ir dezinfekuoja patalpas, įrenginius, inventorių pagal sanatorijoje patvirtintą dezinfekcijos ir valymo planą;.
• naudoja tik planuose nurodytas chemines medžiagas, nemaišo jų tarpusavyje;
• darbui paruoštus tirpalus, laiko sandariuose induose, aiškiai pažymėtais užrašais ;
• darbui naudoja asmenines, apsaugines darbui skirtas priemones, kurios nurodytos kiekvienos, cheminės medžiagos, saugos duomenų lape;.
• darbui skirtą inventorių naudoja pagal paskirtį
• vykdo darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos reikalavimus;.
• Saugiai naudojasi elektriniais patalpų valymo prietaisais ir paaukštinimo priemonėmis;
• keičia pacientų lovų skalbinius ;
• savo darbo laiku, priima iš išvykstančių pacientų esamą kambario inventorių ;
• surenka šiukšles ir jas šalina pagal rūšiavimo taisykles;
• informuoja ūkio reikalų tvarkytoją apie kambariuose esančius gedimus;
• pildo valymo darbų žurnalą;

Reikalavimai:
• Privalumas – būti atestuota pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą.
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
• darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:
• nuo 705 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

VALGYKLOS VALYTOJUI / VALYTOJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui. Imtinai nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo mėnesio.

Darbo pobūdis:

• Darbus atlieka pagal aprašytą higienos priežiūros grupės darbą:
• Saugiai naudojasi elektriniais patalpų valymo prietaisais.
• Pasiruošia savo valomą darbo vietą (pasitikrina inventorines paaukštinimo priemones, greta esančius įrenginius).
• Žymi ir darbui naudoja tik pagal paskirtį pažymėtą darbo inventorių .
• Pasigamina darbinius dezinfekcinius tirpalus ir laiko pažymėtuose induose.
• Valo ir dezinfekuoja pagal nurodytą valymo ir dezinfekcijos planą.
• Renka ir šalina buitines atliekas .
• Vykdo valgyklos administratorės pavestus darbus ir užduotis.
• Darbą atlieka kokybiškai laikosi etikos ir sanatorijoje įdiegtos kokybės sistemos.

Reikalavimai:
• Privalumas – būti atestuota pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą.
• Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
• Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:
• visas socialines garantijas;
• draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
• kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
• darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:
• nuo 705 €/mėn. neatskaičius mokesčių. Atlyginimo dydis ir priedai priklausys nuo turimų kompetencijų, patirties bei gerų darbo rezultatų.

Siunčiant gyvenimo aprašymą nurodykite į kurias pareigas pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gyvenimo aprašymų laukiame el. adresu: personalas@palangosgintaras.lt

Telefonas pasiteiravimui 8 460 41247 (9.00 – 12.00, 12.30 – 16.30 val. darbo dienomis)

Atnaujinta 2021-04-09

Šrifto dydis
Fonas