(8 460) 40102 (9:00-12:00, 12:30-15:00 d.d.)

SIŪLOME DARBĄ

Pradžia » Skelbimai
Siūlome darbą
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJUI

Darbo pobūdis:

 • darbas su vaikais;
 • vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 123:2004 “Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” bei Lietuvos medicinos norma MN 66:1999 “Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” savo kompetencijos  ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams;
 • įvertina paciento siuntimo duomenis, surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą;
 • sudaro paciento reabilitacijos planą, reabilitacijos komandą, skiria reabilitacijos procedūras bei specialistų konsultacijas;
 • stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose;
 • pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką;
 • pablogėjus paciento sveikatai, savo kompetencijos ribose, skiria gydymą bei stebi paciento būklę;
 • esant reikalui, užtikrina paciento siuntimą konsultacijoms ar gydymui į kitą gydymo įstaigą;
 • dalyvauja konsiliumuose, gydytojų konsultacinėse komisijose;
 • kontroliuoja laboratorinių tyrimų atlikimą, vertina jų duomenis;
 • skiria gydymą ir reabilitacines procedūras, keičiantis situacijai, jį papildo ir koreguoja;
 • sprendžia pacientų slaugos bei slaugančiųjų nedarbingumo klausimus;
 • registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus;
 • išrašant pacientą iš sanatorijos rašo epikrizę ir rekomenduoja tolesnį gydymą bei stebėjimą;
 • teikia informaciją pacientui (nuo 16 iki 18 metų) ir jo atstovams apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, reabilitacijos planą, taikomas reabilitacijos procedūras, gydymo eigą, gydymo metodus, galimus alternatyvius gydymo metodus, komplikacijas bei gydymo prognozę, pagal Sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėse nustatytą tvarką.
 • gydant pacientus vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį;
 • savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas;
 • vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą ir pagal kompetenciją rekomenduoja jiems profilaktikos priemones;

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • FMR gydytojas turi turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos srities medicinos krypties reabilitacijos išsilavinimą, arbą jam prilygintą išsilavinimą;

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • galiojanti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo licencija;
 • turėti FMR gydytojo spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:

 • nuo 1110 eurų iki 2720 eurų.
MEDICINOS PSICHOLOGUI

Darbo pobūdis:

 • darbas su vaikais;
 •  pacientų konsultavimas, kuriuos jam konsultacijoms nukreipia gydantysis gydytojas;
 • priklausomai nuo psichologinės konsultacijos tikslo ir priežasties pasirinkti psichologinio ištyrimo metodikas;
 • ištirti paciento psichologinio išsivystymo lygį, gerai susipažinti ir žinoti paciento charakterio savybes ir valdyti asmenybės emocijas;
 • atlikti ligonių psichologinę reabilitaciją, pravesti individualius arba grupinius psichologinės korekcijos užsiėmimus;
 • įvairiose situacijose siekti artimo kontakto su ligoniu, bendradarbiauti su tėvais, įvertinant vaiko sugebėjimus ir užtikrinant darbo tęstinumą ir perimamumą;
 • kartu su socialiniu darbuotoju nagrinėti socialinės krypties problemas, numatyti jų sprendimo būdus, šalinti šias problemas sukeliančias priemones;
 • savalaikiai ir kokybiškai pildyti medicininę dokumentaciją, darbo apskaitos žurnalus;
  teikti ligoniams bei juos lydintiems asmenims profesionalią psichologinę pagalbą, rekomendacijas, patarimus ir paaiškinimus;
 • pildyti medicininius dokumentus;

Reikalavimai:

 • Medicinos psichologas turi būti sugebantis savarankiškai dirbti asmuo;
 • turintis psichologijos kvalifikaciją (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, aukštesnįjį išsilavinimą ir licenciją, suteikiančią teisę dirbti šį darbą;
 • Medicinos psichologo spaudo numerį;
 • Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus.

Atlyginimas:

 • nuo 888 eurų iki 2553 eurų.
LOGOTERAPEUTUI

Darbo pobūdis:

 • darbas su vaikais;
 • vaikų konsultavimas, turinčius kalbos, komunikacijos, raidos sutrikimus;
 • diagnozavimas vaikų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų, teikimas logopedinės pagalbos;
 • ligonio logopedinio tyrimo lapo pildymas, sudarant individualų korekcijos planą bei parinkimas konkrečios, aprobuotos metodikos logopedinei pagalbai.

Reikalavimai:

 • diplomas, patvirtinantis, kad baigta universitetinių specialiosios pedagogikos studijų programa;
 • pažymėjimas apie išklausytą ne trumpesnį kaip 1 mėn. logoterapijos specializacijos kursą „Kalbos korekcijos pagrindai“. Neturint pažymėjimo yra galimybė siųsti į mokymus;
 • spaudo numeris privalumas;
 • Sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • Mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 827 eurų iki 2377 eurų.
ERGOTERAPEUTUI

Darbo pobūdis:

 • vadovaudamasi Lietuvos Respublikos medicinos norma MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ savo kompetencijos ribose, teikia medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams;
 • surenka gyvenimo, ligos anamnezę, objektyviai ištiria bei įvertina pacientą, nustato ergoterapijos poreikį ir mąstą bei sudaro ergoterapijos planą ir programą;
 • kokybiškai atlieka individualias ar grupines ergoterapijos procedūras;
 • stebi paciento reabilitacijos procesą, dalyvauja paciento komandiniuose aptarimuose;
 • pildo medicininę dokumentaciją pagal sanatorijoje patvirtintą tvarką;
 • išrašant pacientą iš sanatorijos įvertina ergoterapinę būklę, medicininiuose dokumentuose surašo išvada, rekomendacijas;
 • teikiant paslaugas pacientams vadovaujasi medicinos etika ir deontologija, saugo medicininę paslaptį;
 • konsultuoja kitų medicinos sričių specialistus ergoterapijos klausimais, teikia metodinę pagalbą ir vadovauja savo padėjėjams;
 • savo veikloje vykdo sanatorijoje įdiegtos kokybės vadybos sistemos nuostatas;
 • registruoja darbe pasitaikančias neatitiktis, nesėkmes, nedelsiant vykdo jų koregavimo veiksmus;
 • pagal kompetenciją vykdo pacientų ir jų tėvų bei globėjų sveikatos mokymą;
 • sistemingai tobulina savo kvalifikaciją:
  • vyksta į tobulinimo kursus,
  • dalyvauja konferencijose, seminaruose, mokslinių draugijų posėdžiuose.

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Ergoterapeutas turi būti sugebantis savarankiškai dirbti asmuo, turintis ne žemesnį kaip biomedicinos srities reabilitacijos krypties ergoterapijos studijų išsilavinimą.

Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Ergoterapeutas turi žinoti, išmanyti ir mokėti:
  • Lietuvos medicinos normą MN 125:2016 „Ergoterapeutas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“;
  • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemą reglamentuojančius įstatymus, vidaus dokumentų (darbo organizavimo tvarkų, gydymo procedūrų ir kt.) ir kitų teisės aktų, liečiančių pacientų gydymą bei medicininės reabilitacijos paslaugų teikimą, nuostatas;
  • dirbti kompiuteriu;
  • turėti ergoterapeuto spaudą, kurio numeris suteiktas teisių nustatyta tvarka;
  • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
  • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 722 eurų iki 2553 eurų.
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • laikosi darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, darbo instrukcijų , metodikų, aprašytų kokybės vadybos sistemoje ir jas tobulina keičiantis teisių aktams;
 • užtikrina pacientams saugų ir kokybišką procedūrų atlikimą;
 • kontroliuoja, kad pacientai laiku atliktų paskirtas procedūras ir kaip jas toleruoja;
 • laiku pastebi neatitiktis, informuoja administraciją, dėl netinkamai atliekamo kolegų darbo, aktyviai teikia pasiūlymus darbo kokybei gerinti;
 • apgyvendina atvykusius pacientus, užpildo ligos istoriją, surašo reikalingus duomenis, informuoja kokiuose kabinetuose atliekamos jiems skirtos procedūros;
 • supažindina pacientą ir jį lydintį asmenį su sanatorijos vidaus tvarkos taisyklėmis, pacientų pareigomis ir teisėmis;
  užtikrina, kad konsultacijoms paskirti pacientai ir jų ligos istorijos laiku/ reikalui esant patektų pas specialistus;
 • kontroliuoja, kad pacientai laiku suvartotų gydytojų paskirtus medikamentus;
 • esant paciento sveikatos sutrikimui, informuoja gydantį gydytoją, suteikia reikiamą slaugą;
 • pagal slaugytojo kompetenciją teikia skubią medicinos pagalbą, tinkamai reaguoja į gyvybei pavojingas organizmo būkles;
 • kontroliuoja, kad pacientai laiku atliktų jiems skirtas procedūras. Atsisakius lankyti procedūras, informuoja gydantį gydytoją ir procedūrų kabinetą.
 • atlieka pacientų, sergančių ūmiomis virusinėmis kvėpavimo takų ligomis izoliavimo tvarką, slaugą;
 • vakare laiku atlieka gydytojo paskirtas procedūras, apie jų atlikimą atžymi formoje Nr.003- 4/2. Panaudotas medicinines priemones dezinfekuoja pagal nuorodas dezinfekcijos planuose.

Reikalavimai:

 • bendrosios praktikos slaugytojo pareigoms priimamas asmuo turintis ne žemesnį kaip aukštasis ar jam prilygstantis medicininis išsimokslinimas.
 • slaugos praktikos licencija.
 • ne mažesnis, kaip 5 metų slaugos praktikos stažas.
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

 

Atlyginimas:

 • nuo 722 eurų iki 2387 eurų.
MASAŽUOTOJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • įvertina asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę;
 • sudaro masažo veiksmų planą, atsižvelgiant į paciento amžiaus ypatumus;
 • savarankiškai atlieka masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą, lokalizaciją.

Reikalavimai:

 • ne žemesnis kaip aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas;
 • profesinio mokymo diplomas ar dokumentas apie tai, kad suteikta masažuotojo kvalifikacija arba kad asmens išsimokslinimas ir kvalifikacijos lygis atitinka masažuotojo profesijai keliamus kvalifikacinius reikalavimus;
 • turėti masažuotojo spaudo numerį.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 721 eurų iki 2387 eurų.
VAIKŲ LAISVALAIKIO UŽIMTUMO ORGANIZATOREI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimas;
 • renginių organizavimas;
 • pasivaikščiojimai su vaikais gamtoje;
 • bendradarbiavimas su kitais įstaigos specialistais, padedant lengviau ir greičiau įveikti adaptacinio periodo sunkumus, atvykusiems pacientams ir/ar sprendžiant kitas iškilusias problemas jų darbo metu.
 • racionaliai, greitai ir efektyviai spręsti iškilusias problemas, susijusias su vaikų tarpusavio santykiais, elgesiu ir pan.
 • dokumentacijos, susijusios su vaikų laisvalaikio užimtumo programa, pildymas;
 • alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos vykdymas.

Reikalavimai:

 • būtinas vidurinis išsilavinimas ir darbo patirtis dirbant su paauglių grupėmis;
 • pageidautinas ne žemesnis kaip aukštasis ne universitetinis ar jam prilygintas pedagogikos, socialinio darbo ar slaugos srities išsilavinimas;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 645 eurų iki 1998 eurų.
VIRĖJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • atlieka pirminį maistinės žaliavos (daržovių, kruopų, makaronų, jų gaminių, mėsos, žuvies, iš mėsų – kepenų, plaučių ir t.t.) paruošimą;
 • verda ir troškina įvairias daržoves, makaronus bei košes;
 • formuoja ir įvairiuose prieduose (džiūvėsėliuose, miltuose ir t.t.) apvolioja pusgaminius iš mėsos, žuvies ir kruopų.
  kepa apkepus, įdarytas ir pjaustytas daržoves, kruopų gaminius;
 • skrudina bulves, troškina, ir kepa daržoves, pusgaminius iš faršo, kepa blynus, sklindžius;
 • gamina pyragėlius, spurgas, bandeles;
 • ruošia patiekalus iš koncentratų;
 • dalina ir patiekia masinės gamybos patiekalus;
 • verda įvairias sriubas;
 • gamina mėsos ir žuvies patiekalus, padažus;
 • ruošia jūros gėrybes (moliuskus, vėžiagyvius ir pan.);
 • atlieka pagalbinius darbus ruošiant kulinarinius gaminius;
 • ruošia saldžiuosius ir šaltuosius patiekalus;
 • paruošia paukštieną virti ir kepti;
 • paruošia trapiąsias ir sluoksniuotąsias tešlas;
 • ruošia ir papuošia užsakomuosius patiekalus;

Reikalavimai:

 • virėjo pareigoms priimamas asmuo, išmanantis maisto ruošimo būdus, gebantis savarankiškai dirbti;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 645 eurų iki 1998 eurų.
PADAVĖJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • padavėjos dirba komandoje su kitais maisto tarnybos darbuotojais;
 • valo stalus, kėdes;
 • parenka staltieses ir servetėles, lanksto servetėles;
 • išblizgina stalo įrankius ir išvalo maisto vežimėlius;
 • paruošia maitinimui stalo indus, įrankius stalo indus;
 • serviruoja stalus, laikosi indų ir stalo įrankių išdėstymo vietos bei tvarkos;
 • teikia pacientams išsamią ir teisingą informaciją apie patiekalus ar kitą informaciją susijusią su maitinimo procesu;
 • žino tikslų valgančiųjų pacientų skaičių prie savo stalų;
 • kultūringai ir sąžiningai aptarnauja pacientus;
 • aptarnauja pacientus eiliškumo tvarka;
 • sergantiems pacientams maistą pristato į korpusus;
 • aptarnauja komercinius klientus ir konferencijų dalyvius;
 • vengia konfliktų su pacientais;
 • nepatiki savo pareigų kitam asmeniui;
 • neaptarnauja pašalinių ar už maistą nesusimokėjusių asmenų;
 • susumuoja užsakomuosius patiekalus ir pateikia valgyklos administratorei.

Reikalavimai:

 • privalumas būti atestuota pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 645 eurų iki 1998 eurų.
INDŲ PLOVĖJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • indų plovėja privalo mokėti saugiai naudotis indų plovimo mašina;
 • indus plauti pradeda įsitikinusi, kad vandentiekyje yra vandens;
 • surūšiuoja stalo indus, įrankius, puodukus, sudeda į indų plovimo mašinas ir plauna;
 • plauna ir dezinfekuoja maistui nešti skirtus indus, įrankius ir krepšius;
 • atlieka maistui vežti skirtų vežimėlių plovimą ir dezinfekciją;
 • baigusi darbą išjungia iš elektros tinklo indų plovimo mašinas ir jas išvalo;
 • kiekvieną savaitę, nurodytomis dienomis, atlieka stalo indų, įrankių, arbatinukų balinimą, plovimą, patalpų valymą ir dezinfekciją;
 • plauna ir dezinfekuoja stalo indų, įrankių, puodų plovimo, šveitimo šepečius, plaušines;
 • vadovaujasi sanatorijoje galiojančiomis darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos reikalavimais, tik darbo vietoje galiojančiais įsakymais, valymo ir dezinfekcijos priemonių naudojimo ir laikymo instrukcijomis.

Reikalavimai:

 • indų plovėja turi būti atestuota pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 645 eurų iki 1998 eurų.
PAGALBINEI DARBININKEI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • pagalbinis darbininkas atlieka visus pagalbinius darbus;
 • ant grindų palietus riebalus, produktų atliekas pašalina nedelsiant;
 • dirbant darbus aukštose patalpose, naudojasi tik tvarkingomis kopėčiomis;
 • vykdo tik tuos darbus, kuriuos nurodo dietistė, gamybos vedėja ar gamybos vedėjos pavaduotoja;
 • atlikus darbą ar pasibaigus darbo dienai sutvarko darbo vietą.

Reikalavimai:

 • pagalbinis darbininkas turi būti sugebantis savarankiškai dirbti asmuo;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 645 eurų iki 1998 eurų.
VALYTOJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • indų plovėja privalo mokėti saugiai naudotis indų plovimo mašina;
 • indus plauti pradeda įsitikinusi, kad vandentiekyje yra vandens;
 • surūšiuoja stalo indus, įrankius, puodukus, sudeda į indų plovimo mašinas ir plauna;
 • plauna ir dezinfekuoja maistui nešti skirtus indus, įrankius ir krepšius;
 • atlieka maistui vežti skirtų vežimėlių plovimą ir dezinfekciją;
 • baigusi darbą išjungia iš elektros tinklo indų plovimo mašinas ir jas išvalo;
 • kiekvieną savaitę, nurodytomis dienomis, atlieka stalo indų, įrankių, arbatinukų balinimą, plovimą, patalpų valymą ir dezinfekciją;
 • plauna ir dezinfekuoja stalo indų, įrankių, puodų plovimo, šveitimo šepečius, plaušines;
 • vadovaujasi sanatorijoje galiojančiomis darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, priešgaisrinės saugos ir elektros saugos reikalavimais, tik darbo vietoje galiojančiais įsakymais, valymo ir dezinfekcijos priemonių naudojimo ir laikymo instrukcijomis.

Reikalavimai:

 • indų plovėja turi būti atestuota pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 645 eurų iki 1998 eurų.
VALGYKLOS VALYTOJAI

Ieškome darbuotojų vasaros sezonui – nuo balandžio mėnesio iki rugsėjo mėnesio imtinai.

Darbo pobūdis:

 • darbus atlieka pagal aprašytą higienos priežiūros grupės darbą;
 • saugiai naudojasi elektriniais patalpų valymo prietaisais;
 • pasiruošia savo valomą darbo vietą (pasitikrina inventorines paaukštinimo priemones, greta esančius įrenginius);
 • žymi ir darbui naudoja tik pagal paskirtį pažymėtą darbo inventorių;
 • pasigamina darbinius dezinfekcinius tirpalus ir laiko pažymėtuose induose;
 • valo ir dezinfekuoja pagal nurodytą valymo ir dezinfekcijos planą;
 • renka ir šalina buitines atliekas;
 • vykdo valgyklos administratorės pavestus darbus ir užduotis;
 • darbą atlieka kokybiškai laikosi etikos ir sanatorijoje įdiegtos kokybės sistemos.

Reikalavimai:

 • privalumas – būti atestuota pagal privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą ir turėti pažymėjimą;
 • sąžiningumas, atsakingumas, kantrybė, kruopštumas;
 • mokėjimas bendrauti su vaikais.

Mes Jums siūlome:

 • visas socialines garantijas;
 • draugišką kolektyvą ir laiku mokamą atlyginimą;
 • kvalifikacijos tobulinimo mokymus;
 • darbą Palangoje prie jūros.

Atlyginimas:

 • nuo 645 eurų iki 1998 eurų.

Siunčiant gyvenimo aprašymą nurodykite į kurias pareigas pretenduojate. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Gyvenimo aprašymų laukiame el. adresu: personalas@palangosgintaras.lt

Telefonas pasiteiravimui 8 460 41247

Atnaujinta 2020-01-14

Šrifto dydis
Fonas