(8 460) 40102 (9:00-12:00, 12:30-15:00 d.d.)

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Pradžia » Administracinė informacija » Korupcijos prevencija
antikorupcija
antikorupcija_diplomas
DIREKTORIAUS KREIPIMASIS DĖL KORUPCIJOS APRAIŠKŲ

Gerbiami VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ pacientai,

Sąžiningumas, skaidrumas ir atsakomybė – tai esminės vertybės, kuriomis vadovaujamės sanatorijos darbe.
Sanatorijoje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientų gydymo kokybei, profesiniams medikų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai.
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ administracija yra suinteresuota, kad sanatorijoje nebūtų korupcijos apraiškų, todėl prašome Jūsų prisijungti prie skaidraus ir geranoriško medikų bendravimo su pacientais ir jų artimaisiais.
Kreipiamės į Jus prašydami neoficialiais mokėjimais nežeminti nei savo, nei medicinos darbuotojų orumo, o susidūrus su korupcijos apraiškomis nedelsiant pranešti ar informuoti sanatorijos administraciją.
Geriausia Jūsų padėka yra pagerėjusi mūsų mažųjų pacientų sveikata, nuoširdi šypsena, nuoširdus padėkos žodis ar rankos paspaudimas. Taip pat labai džiaugiamės dažnomis pacientų rašytinėmis ir žodinėmis padėkomis šauniems ir atsidavusiems medikams.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“
Direktorius Saulius Deveikis

KAS ĮGYVENDINA KORUPCIJOS PREVENCIJĄ?
KAS YRA KORUPCIJA?

Korupcija – valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens tiesioginis ar netiesioginis siekimas, reikalavimas arba priėmimas turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) sau ar kitam asmeniui už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal einamas pareigas, taip pat valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens veiksmai arba neveikimas siekiant, reikalaujant turtinės ar kitokios asmeninės naudos sau arba kitam asmeniui ar šią naudą priimant, taip pat tiesioginis ar netiesioginis siūlymas ar suteikimas valstybės tarnautojui, jam prilygintam asmeniui turtinės ar kitokios asmeninės naudos (dovanos, paslaugos, pažado, privilegijos) už atlikimą arba neatlikimą veiksmų pagal valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens einamas pareigas, taip pat tarpininkavimas darant šioje dalyje nurodytas veikas.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Atsakomybė už korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas:

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso

225 straipsnis. Kyšininkavimas

 1.  Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 2.  Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 3.  Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus,baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
 4.  Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą irbaudžiamas bauda arba areštu.
 5.  Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

226 straipsnis. Prekyba poveikiu

 1.  Tas, kas siekdamas, kad asmuo, pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui, paveiktų atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, jam ar trečiajam asmeniui tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
 2.  Tas, kas pasinaudodamas savo visuomenine padėtimi, tarnyba, įgaliojimais, giminyste, pažintimis ar kita tikėtina arba tariama įtaka valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai, tarptautinei viešajai organizacijai, jų valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui savo ar kitų asmenų naudai tiesiogiai arba netiesiogiai pažadėjo ar susitarė priimti kyšį arba reikalavo ar provokavo duoti kyšį, arba priėmė kyšį, pažadėjęs paveikti atitinkamą instituciją, įstaigą ar organizaciją, valstybės tarnautoją ar jam prilygintą asmenį, kad šie teisėtai ar neteisėtai veiktų ar neveiktų vykdydami įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 3.  Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 4.  Tas, kas padarė šio straipsnio 2 dalyje numatytus veiksmus, pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
 5.  Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs, arba pažadėjęs ar susitaręs priimti, arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
 6.  Asmuo, kuris padarė šio straipsnio 1, 3 ar 5 dalyje numatytą veiką, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau, negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
 7.  Už šio straipsnio 1, 2, 3, 4 ir 5 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

 

227 straipsnis. Papirkimas

 1.  Tas, kas tiesiogiai arba netiesiogiai pasiūlė, pažadėjo ar susitarė duoti arba davė kyšį valstybės tarnautojui ar jam prilygintam asmeniui arba trečiajam asmeniui už pageidaujamą valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
 2.  Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytus veiksmus, siekdamas paperkamo valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens neteisėto veikimo ar neveikimo vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 3.  Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį, baudžiamas laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 4.  Tas, kas padarė šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytus veiksmus, pasiūlęs, pažadėjęs ar susitaręs duoti arba davęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu.
 5.  Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai, taip pat jeigu kyšį jis pažadėjo duoti ar davė su teisėsaugos institucijos žinia.
  6. Už šio straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalyse numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.


228 straipsnis. Piktnaudžiavimas

 1.  Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, piktnaudžiavęs tarnybine padėtimi arba viršijęs įgaliojimus, jeigu dėl to didelės žalos patyrė valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
 2.  Tas, kas padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką siekdamas turtinės ar kitokios asmeninės naudos, jeigu nebuvo kyšininkavimo požymių, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.
 3.  Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

228 1straipsnis. Neteisėtas teisių į daiktą įregistravimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, kuris atlikdamas registratoriaus funkcijas viešame registre neteisėtai įregistravo teises į daiktą, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 

229 straipsnis. Tarnybos pareigų neatlikimas

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, dėl neatsargumo neatlikęs savo pareigų ar jas netinkamai atlikęs, jeigu dėl to valstybė, Europos Sąjunga, tarptautinė viešoji organizacija, juridinis ar fizinis asmuo patyrė didelės žalos, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJĄ?

Asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika sanatorijoje, prašome netylėti, o apie tai pranešti.

Pranešti apie korupciją galite:

 1. Specialiųjų tyrimų tarnybai:https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/arba pateikiant elektroniniu paštu pranesk@stt.lt.
 2. Policijai: bendruoju pagalbos numeriu 112 arba adresu https://www.epolicija.lt/report-anonymous
 3. Sveikatos apsaugos ministerijai: elektroniniu paštu korupcija@sam.lt; arba anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).
 4. Pateikiant pasirašytą pranešimą/skundą VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija “Palangos gintaras”, Vytauto g. 30, Palanga), El.p.:korupcija@palangosgintaras.lt, tel: (8 460) 41241. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir jos kontrolę Raimunda Baliutyte tel. nr. 8 67151509, kabinetas 2 korp.-141 kab.

Viešųjų pirkimų tarnybai – apie pažeidimus viešųjų pirkimų srityje.

Gydytojai, kurie sistemingai neteisėtai pacientams siūlė savo lėšomis įsigyti vaistų ar medicinos pagalbos priemonių, kompensuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, arba nustačius, kad gydytojas neatliko būtinų veiksmų (pvz., nepaskyrė tyrimų) pagal  konkretaus  gydytojo  medicinos  normoje  nurodytą  kompetenciją, bus  taikomos drausminio poveikio priemonės.

KORUPCIJOS PREVENCIJA SANATORIJOJE

Organizuojant korupcijos prevencijos ir kontrolės įstaigoje veiklą yra įtraukiami skyrių, padalinių vadovai, bei sanatorijos darbuotojai, nustatant plano įgyvendinimo terminus. Mokymo metu pagrindinis dėmesys buvo kreipiamas į
skyriaus ir padalinio darbo specifiką.

Vykdant mokymus darbuotojams, atsakingiems už buhalterinę apskaitą, akcentuojami VSFAS reikalavimai. Su darbuotojais, vykdančiais viešuosius pirkimus analizuojami viešųjų pirkimų įstatymai, peržiūrimi planuojamų pirkimų sąrašai. Mokymų metu su padalinių vadovais, skyriaus vedėjais nagrinėjami darbuotojų pareiginiai nuostatai ir aptariami kontrolės metodai. Gydymo ir slaugos tarybos posėdžiuose aptariamas pacientų reabilitacijos organizavimas bei analizuojamos pacientų priešlaikinių išvykimų priežąstys.

Korupcijos prevencijos komisija dirba remdamasi korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje programos įgyvendinimo priemonių planais. Sanatorijos darbuotojai dirba vadovaudamiesi pareiginiais nuostatais, kad būtų užkirstas kelias galimoms korupcinio pobūdžio veikoms, visokeriopai gina visuotinai pripažįstamas žmogaus, kaip paciento,  teises ir laisves,  nepažeidžiant nekaltumo prezumpcijos.

Išsamiau su sanatorijos korupcijos prevencijos veikla galima susipažinti čia:

ATASKAITOS
PROGRAMOS
 PRIEMONĖS
TVARKOS
KITI

 

PRANEŠĖJO APSAUGA

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašą;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašą;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

3) viešai.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

1)  tiesiogiai, atvykus į VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatoriją „Palangos gintaras“, Vytauto g. 30, Palanga

2) paštu, atsiųsdamas pranešimą sanatorijos adresu. Siunčiant pranešimą paštu po Sanatorijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Pranešimas“;

3) elektroniniu paštu, atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu pranesk@palangosgintaras.lt

Sanatorijos direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas: Laima Laukienė

LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 28 d. Nr. XIII-804

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimas „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 1133

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760eeafa

Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoje “Palangos gintaras” teikimo tvarkos aprašas

KAIP PADĖKOTI MEDIKAMS

Padėkoti mūsų medikams galite:

Padėkoti VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ medikams galima paliekant atsiliepimą sanatorijos padėkų knygoje, interneto svetainėje https://palangosgintaras.lt/kontaktai/atsiliepimai/ ar sanatorijos Facebook paskyroje  https://www.facebook.com/Vaik%C5%B3-reabilitacijos-sanatorijaPalangos-gintaras-548070118592085/

Taip pat padėkoti galite ir nepažeisdami įstatymų, galite paaukoti pervesdami pinigų į specialiąją sanatorijos paramos sąskaitą. Visi paaukoti pinigai skiriami sanatorijos įstatuose numatytai veiklai.

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ paramos sąskaitos Nr. A.s. LT 76 7044 0600 0074 0974, AB SEB bankas, Banko kodas 70440 (pavedime nurodykite, kokiam asmeniui dėkojate ir kokiu tikslu)

Tik keletą minučių Jūsų laiko atimantis formalumas būtų tarsi padėka ir įpareigojimas sanatorijai dar labiau stengtis dėl mūsų mažųjų pacientų gerovės.

DOVANŲ ĖMIMO IR TEIKIMO PAGRINDINĖS TAISYKLĖS

Asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, (ir jiems prilyginti asmenys) už savo darbą gauna atlygį ir jokio papildomo atlygio jie priimti negali, nes Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas (toliau – BK) apibrėžia, kad kyšininkavimas (BK 225 str.), prekyba poveikiu (BK 226 str.), papirkimas (BK 227 str.), piktnaudžiavimas (BK 228 str.), tarnybos pareigų neatlikimas (BK 229 str.) yra nusikaltimai, bei jas uždraudžia.

 BK 7 str. reglamentuoja, kad asmenys atsisako pagal BK, nesvarbu, kokia jų pilietybė ir gyvenamoji vieta, taip pat nusikaltimo padarymo vieta bei tai, ar už padarytą veiką baudžiama pagal nusikaltimo padarymo vietos įstatymus, kai padaro nusikaltimus, atsakomybė už kuriuos numatyta tarptautinių sutarčių pagrindu: kyšininkavimą (225 str.), prekyba poveikiu (226 str.), papirkimą (227 str.). Atkreipiame dėmesį, kad pagal BK baudžiamojon atsakomybėn traukiami visi asmenys (ne tik dirbantys tarnyboje), kurie padarė nusikalstamą veiką.

DOVANOS:

Dovanos yra trijų rūšių:

 1. Dovanos, kurios gautos pagal tarptautinį protokolą: jos leistinos. Pagal tarptautinį protokolą gautų dovanų deklaruoti nereikia.
 2. Dovanos, kurios gaunamos kaip civiliniam asmeniui (t. y. asmeniui privačiame gyvenime iš artimųjų ar draugų, švenčių, gimtadienio proga): jos yra leistinos privačiu laiku, ir tik privačiame gyvenime.
 3. Nelegalios dovanos, kurios gaunamos, paliekamos, priimamos, atsiunčiamos ar perduodamos valstybės tarnyboje dirbančiam asmeniui. Visos šios rūšies dovanos yra nelegalios ir jos yra traktuotinos kaip kyšis – jų priimti negalima. Jokia dovana negali būti duodama valstybės tarnautojui, nes ji visada yra traktuotina kaip kyšis.

DOVANŲ DEKLARAVIMAS:

    Jei esate valstybės tarnautojas – dovanas, gautas ne iš artimų asmenų ir didesnes negu 150 Eur – turite jas deklaruoti per 30 kalendorinių dienų. Paaiškėjus aplinkybėms, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas, deklaracija tikslinama per 7 dienas nuo aplinkybių paaiškėjimo.

 Duomenis apie dovanas, teikiamas artimiems asmenims, kaip ir apie kitus deklaruotinus sandorius (t. y. paskolas, pirkimus, pardavimus, dovanas čekių, nuolaidų, kelionių pavidalu), privaloma pateikti kai jų vertė didesnė nei 3000 Eur. Deklaruojamas laikotarpis – paskutiniai 12 mėnesių.

Deklaruojamos ir valstybės tarnautojo sutuoktinio (sugyventinio) gautos dovanos, gautos per paskutinius 12 mėnesių. Terminai deklaracijai pateikti ar patikslinti….

Jei nustatoma padaryta didelė žala dėl paimto kyšio – taikoma baudžiamoji atsakomybė (BK XXXIII skyrius).

    Jei nenustatoma didelė žala dėl paimto kyšio – bet koks smulkus paimtas kyšis (gėlės, šokoladas, pakvietimai į renginius, nuolaidos, puodeliai, ir kt.) – yra vidaus taisyklių pažeidimas ir valstybės tarnautojai (jam prilygintam asmeniui) turi būti taikoma drausminė atsakomybė.

 Nenustačius didelės žalos dėl politiko paimto kyšio gali būti taikoma drausminė atsakomybė pažeidus etikos normas (pvz., politikų etikos kodeksas)

    Iš Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso.

KYŠININKAVIMAS

225 str. Kyšininkavimas, Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už teisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.

 Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti kyšį arba reikalavęs ar provokavęs duoti kyšį, arba priėmęs kyšį už neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs didesnės negu 250 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki  aštuonerių metų.

 Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, savo ar kitų naudai tiesiogiai ar netiesiogiai pats ar per tarpininką pažadėjęs ar susitaręs priimti arba reikalavęs ar provokavęs duoti, arba priėmęs mažesnės negu 1 MGL vertės kyšį už teisėtą ar neteisėtą veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas bauda arba areštu.

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo atsako pagal šį kodeksą už pažadą ar susitarimą priimti kyšį arba reikalavimą ar provokavimą duoti kyšį, arba kyšio priėmimą tiek už konkretų veikimą ar neveikimą vykdant įgaliojimus, tiek ir už išimtinę padėtį ar palankumą. Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

Kaip mandagiai atsisakyti DOVANOS/KYŠIO?

„Atsiprašau, bet Jūsų siūlomos dovanos priimti negaliu, nes tokie veiksmai yra NELEISTINI IR NETEISĖTI, prieštarauja mano įsitikinimams.“

Atnaujinta  2020-10-27

Šrifto dydis
Fonas